muratlı haberleri

  T.C.

MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MURATLI BELEDİYESİNE AİT ARSALARIN SATIŞI

İHALE ŞARTNAMESİ

     1-  Balabanlı mahallesinde bulunan belediyemize ait 25 adet arsa ; 2886 sayılı kanunun

           45.maddesi gereğince açık arttırma ile  satılacaktır.

     2-  İhale , aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Hizmet Binasında , Belediye Encümeni

           huzurunda     yapılacaktır.

 

SIRA NO

 

SATILACAK

YER

 

PARSEL NO

 

ARSA YÜZÖLÇÜMÜ

 (M²)

 

 

MUHAMMEN BEDELİ

(TL)

 

GEÇİCİ TEMİNATI

(TL)

 

İHALE GÜNÜ-SAATİ

 

 

 

1.GRUP

 

1

BALABANLI MAH.

1502

873

113.000

3.400

28/09/2017-14.00

2

BALABANLI MAH.

1506

873

113.000

3.400

28/09/2017-14.10

3

BALABANLI MAH.

1518

837

103.000

3.100

28/09/2017-14.20

4

BALABANLI MAH.

1525

959

118.000

3.450

28/09/2017-14.30

5

BALABANLI MAH.

1526

837

103.000

3.000

28/09/2017-14.40

6

BALABANLI MAH.

1533

900

118.000

3.550

28/09/2017-14.50

7

BALABANLI MAH.

1534

900

118.000

3.550

28/09/2017-15.00

8

BALABANLI MAH.

1547

900

113.000

3.400

28/09/2017-15.10

9

BALABANLI MAH.

1548

900

113.000

3.400

28/09/2017-15.20

10

BALABANLI MAH.

1559

900

113.000

3.400

28/09/2017-15.30

11

BALABANLI MAH.

1560

900

113.000

3.400

28/09/2017-15.40

 

 

2.GRUP

 

12

BALABANLI MAH.

1599

840

103.000

3.100

05/10/2017-14.00

13

BALABANLI MAH.

1603

840

103.000

3.100

05/10/2017-14.10

14

BALABANLI MAH.

1613

820

103.000

3.100

05/10/2017-14.20

15

BALABANLI MAH.

1630

820

113.000

3.400

05/10/2017-14.30

16

BALABANLI MAH.

1637

840

103.000

3.100

05/10/2017-14.40

17

BALABANLI MAH.

1644

840

103.000

3.100

05/10/2017-14.50

18

BALABANLI MAH.

1645

840

103.000

3.100

05/10/2017-15.00

19

BALABANLI MAH.

1658

820

103.000

3.100

05/10/2017-15.10

20

BALABANLI MAH.

1659

820

103.000

3.100

05/10/2017-15.20

21

BALABANLI MAH.

1660

820

103.000

3.100

05/10/2017-15.30

22

BALABANLI MAH.

1661

820

103.000

3.100

05/10/2017-15.40

23

BALABANLI MAH.

1693

843

113.000

3.400

05/10/2017-15.50

24

BALABANLI MAH.

1699

843

113.000

3.400

05/10/2017-16.00

25

BALABANLI MAH.

1709

786

103.000

3.100

05/10/2017-16.10

      

3- İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERİN
    İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve yerde;

   a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin satın alındığına ilişkin makbuz,

   b) Geçici teminat bedelinin ihale saatine kadar yatırıldığına ilişkin makbuz

   c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi

   d) Gerçek kişiler için ikametgah belgesi, tüzel kişi,dernek veya kamu kuruluşu ise yetkili

       organlarınca alınmış karar örnekleri

   e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair

       noterden tasdikli vekaletname ve noterden tanzim edilmiş imza sirküleri

   f) İsteklinin tebligat için adres beyanı

4- Arsa satış ihalesinin geçici teminatı ,muhammen bedelin % 3 (yüzde üçü) oranındadır.

5- Arsayı satın alan, arsa satış bedelinin tamamını 15 gün içinde  belediyemiz veznesine peşin olarak

    ödeyecektir. Aksi halde ihaleden vazgeçmiş sayılır ve geçici teminatı belediyemiz adına gelir

    olarak   kaydedilir 

6- Satışı yapılan arsaların tapu tescil işlemleri ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

    İhale ve tapu tescil işlemleri ile ilgili her türlü vergi,resim,harç ve diğer giderler alıcıya aittir.

7- Belediye Encümeni uygun bedeli tespit etmekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- İsteklilerin , ihaleye ilişkin şartnameyi Muratlı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden , 

     20,00- TL(Yirmi TL) ücret karşılığında satın almaları zorunludur.

9- İş bu şartname 9 maddeden ibaret olup, Encümenimizce hazırlanmıştır.

      İhale ile ilgili doğabilecek her türlü  anlaşmazlıkların hal mercii;     

              Muratlı Mahkeme ve İcra  Daireleridir. 07/09/2017       

Görüntüleme : 1241

MURATLI   BELEDİYE   BAŞKANLIĞI    2017     0 282 361 23 13

info@muratli.bel.tr

Tekirdağ Muratlı tasarım